top of page
23331212_958549487629305_9175190940655635957_o_edited.jpg

About Me - Σχετικά΄με μένα

Mental Health Counsellor - MSc Counselling & Psychotherapy, Strathclyde University, Glasgow, U.K.

Member of Hellenic Association for Person-Centered & Experiential Approach (HAPCEA)

Member of ICEEFT (Ιnternational Center of Excellence in Emotionally Focused Therapy) Ottawa, Canada

* * * * * * *

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπέυτρια

MSc. Πανεπιστήμιο Strathclyde, Γλασκόβη, Ηνωμένο Βασίλειο

Μέλος της Ελληνικής Έταιρείας  Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Προσέγγισης (ΕΠΒΕ)

Μέλλος της ICEEFT - Διεθνείς Κέντρο Αριστείας στην Συγκινησιακά Εστιαζόμενη θεραπεία

Mental Health Counsellor with many years of experience in different professional, geographical and life situations. She left her war torn country in 1992 and has since lived and worked in several countries. She speaks fluently Serbian, English and Greek and has travelled widely. She is married and has a teenage son.  With a background in the business world of shipping  and always believing that life is a continuous learning experience, she again sets an example by her own life and retrains to become a mental health counsellor. She is now running her own private practice in the field of counselling and psychotherapy and volunteers, offering her support to the individuals, couples and groups.

In the field of psychotherapy she has found the expression of her belief in continuous change and development of human potential. This belief is also a cornerstone of her work with clients

within the therapeutic relationship.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με πολυετή εμπειρία σε διαφορετικές επαγγελματικές, γεωγραφικές και καταστάσεις ζωής. Έφυγε από τη χώρα που έχει υποστεί πόλεμο το 1992 και έκτοτε ζούσε και εργάστηκε σε πολλές χώρες. Μιλάει άπταιστα Σερβικά, Αγγλικά και Ελληνικά και έχει ταξιδέψει ευρέως. Είναι παντρεμένη και έχει έναν έφηβο γιο. Με φόντο τον επιχειρηματικό κόσμο της ναυτιλίας και πάντα πιστεύοντας ότι η ζωή είναι μια συνεχής εμπειρία μάθησης, δίνει και πάλι ένα παράδειγμα από τη ζωή της και εκπαιδεύεται για να γίνει σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Τώρα εκτελεί τη δική της ιδιωτική πρακτική στον τομέα της παροχής συμβουλών και ψυχοθεραπείας, προσφέροντας την υποστήριξή της σε άτομα, ζευγάρια και ομάδες.

Experience Change  Βιώστε την αλλαγή

  with

Alexandra Kovacevic Konstantatou  -

Private Counselling Practice

"What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us." Ralph Waldo Emerson

* * * * * * * * * * *

 "Αυτό που βρίσκεται πίσω μας και αυτό που βρίσκεται μπροστά μας είναι μικρά ζητήματα σε σύγκριση με αυτό που βρίσκεται μέσα μας." Ralph Waldo Emerson

Person centered therapy belongs to humanistic experiential psychotherapies. It's core belief is that every person's main motivational force is his actualizing tendency towards increased awareness, trust in self and inner direction. Within a therapeutic relationship a therapist provides therapeutic conditions for the new experiences, enabling his client to move toward becoming a fully functioning person.

"It is the relationship that heals..."

* * * * * * * * * * * * * * * *

Η προσωποκεντρική θεραπεία ανήκει σε ανθρωπιστικές βιωματικές ψυχοθεραπείες. Η βασική του πεποίθηση είναι ότι η κύρια κινητήρια δύναμη κάθε ατόμου είναι η πραγματικοποίηση της τάσης του για αυξημένη συνειδητοποίηση, εμπιστοσύνη στον εαυτό και την εσωτερική κατεύθυνση. Μέσα σε μια θεραπευτική σχέση ένας θεραπευτής παρέχει θεραπευτικές συνθήκες για τις νέες εμπειρίες, επιτρέποντας στον πελάτη του να κινηθεί προς ένα πλήρως λειτουργικό άτομο.


"Η σχέση μας ίδια   είναι εκείνη που θεραπεύει ..."

photo therapy.jpg

IN GENERAL

"When the night is at its’ darkest, we are able to see the stars." Emmy van Deurzen

* * * * * * *

ΓΕΝΙΚΑ

"Όταν η νύχτα είναι στο πιο σκοτεινό, είμαστε σε θέση να δούμε τα αστέρια." Έμμι βαν Ντουρζέν


Life is full of opportunities, possibilities and amazing moments of joy, but also it is full of problems, conflicts and dilemmas.


The troubles and difficulties in our life is where we learn the most and this is when we are starting to work towards the solution.


As a therapist I facilitate my clients' in-born tendency for growth by acknowledging each side of their personality and being the skilled companion on their journey of self-discovery.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες, δυνατότητες και καταπληκτικές στιγμές χαράς, αλλά επίσης είναι γεμάτη από προβλήματα, συγκρούσεις και διλήμματα.

Τα προβλήματα και οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι αυτά οι οποία μας μαθαίνουν περισσότερα - αυτά μας κινητοποιούν να αρχίζουμε να εργαζόμαστε για τη λύση.

Ως θεραπεύτρια η δουλειά μου είναι να διευκολύνω τη  τάση πραγμάτωσης, η οποία βρίσκεται εν δυνάμει μέσα στο κάθε άνθρωπο, αναγνωρίζοντας κάθε πλευρά της προσωπικότητάς των πελατών μου, όντας ο εξειδικευμένος σύντροφος στο ταξίδι της αυτοανακάλυψης τους.

Services  / Υπηρεσίες

couples.webp

Couples and Family Therapy

Προσωποκεντρική Οικογενειακή Θεραπεία-Θεραπεία Ζεύγους

Enables each person to express his point of view and tollerate similar expressions by his partner or family member. It brings the best out in people, they are seen as a part of a system and no longer fragmented.

* * * * * * * * *

Επιτρέπει σε κάθε άτομο να εκφράσει την άποψή του και να αμβλύνει παρόμοιες εκφράσεις από τον σύντροφό του ή το μέλος της οικογένειάς του. Φέρνει το καλύτερο στους ανθρώπους, το ζευγάρι θεωρείτε μέρος ενός συστήματος και δεν είναι πλέον κατακερματισμένα.

* * * * * * * * *

In relational counselling I use multidirectinal partiality - by not taking sides and by joining a couple I am reframing a dialog so each member feels accepted and valued in the presence of the other.  As experienced person-centered counsellor I can create a large therapeutic space esential for mutual support of a couple or a family. I am trained in Emotionally Focused Couple's Therapy, strongly backed up by research and  the only therapy with Gold Standard evaluation by American Psychological Association.

EFT Therapy - Proces of Change 


There are three stages of therapy. The first stage include the assessment and delineate the negative cycle of reaction between spouses. At the end of the first stage the couple’s reactive emotions are deescalated and the couple is able to see the cycle as the enemy rather than each other.


In the second stage, the couple, not any more overwhelmed by their reactive emotions, is able to access their primary emotions to better guide their needs and communicate these needs in a way that maximizes responsiveness. Withdrawn partners are becoming more emotionally engaged, while the hostile partners are able to express their hurts and explore their more vulnerable feelings and take new risks with the other partner.


At the last stage the couple is able to bond in a way that each can risk, share and find a safe haven in each other. This is a powerful antidote to the negative cycle and defines relationship as a safe attachment. In this stage they acquire a new ability to communicate clearly about crucial issues and solve pragmatic, ongoing problems in the relationship.

* * * * * * * * * * * *

Στη σχεσιακή συμβουλευτική χρησιμοποιώ πολυδιάστατη μεροληψία - χωρίς να παίρνω πλευρές και ενώνοντας ένα ζευγάρι ξαναδιαμορφώνω ένα διάλογο, ώστε κάθε μέλος να αισθάνεται αποδεκτό και να εκτιμάται παρουσία του άλλου.


Ως έμπειρος σύμβουλος με επίκεντρο τον άνθρωπο  μπορώ να δημιουργήσω έναν μεγάλο θεραπευτικό χώρο απαραίτητο για αμοιβαία υποστήριξη ενός ζευγαριού ή μιας οικογένειας. 

Είμαι εκπαιδευμένος στη  Συναισθηματικά Εστιασμένη θεραπεία Ζεύγους-η όποια είναι υποστηριζόμενη έντονα από την έρευνα και τη μόνη θεραπεία με αξιολόγηση Gold Standard από την American Psychological Association.


EFT Θεραπεία - Η διαδικασία της Αλλαγής


Υπάρχουν τρία στάδια της θεραπείας. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση και οριοθετεί τον αρνητικό κύκλο αντίδρασης μεταξύ των συζύγων. Στο τέλος του πρώτου σταδίου τα αντιδραστικά συναισθήματα του ζευγαριού αποκλιμακώνονται και το ζευγάρι είναι σε θέση να δει τον φαύλο κύκλο ως εχθρό και όχι ο ένας τον άλλο.

Στο δεύτερο στάδιο, το ζευγάρι, που δεν είναι πλέον αντιδραστικοί ο 'ενας προς τον 'αλον, είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα πρωτογενή συναισθήματά τους, τα οποία καθοδηγούν καλύτερα τις ανάγκες τους και να επικοινωνούν αυτές τις ανάγκες με τρόπο που μεγιστοποιεί την ανταπόκριση. Οι αποσυρμένοι σύντροφοι γίνονται πιο συναισθηματικά δεσμευμένοι, ενώ οι εχθρικοί σύντροφοι είναι σε θέση να εκφράσουν τις πληγές τους και να εξερευνήσουν τα πιο ευάλωτα συναισθήματά τους και να αναλάβουν νέους κινδύνους με τον άλλο σύντροφο.

Στο τελευταίο στάδιο το ζευγάρι είναι σε θέση να συνδέθει με έναν τρόπο που ο καθένας μπορεί να εκτεθείι, να μοιραστεί και να βρει ένα ασφαλές καταφύγιο ο ένας στον άλλο. Αυτό είναι ένα ισχυρό αντίδοτο στον αρνητικό κύκλο και ορίζει τη σχέση ως ασφαλής. Σε αυτό το στάδιο το ζευγάρι  αποκότα μια νέα ικανότητα να επικοινωνεί με σαφήνεια για κρίσιμα ζητήματα και να επιλύουν ρεαλιστικά, τρέχοντα προβλήματα στη σχέση.

Sad Girl in the Window

Individual Therapy

Ατομική θεραπεία

"Two strangers meet by prearrangement; their purpose, to wrestle with life itself; their goal, to win from deadness more life for one of them; their risk, that one or both of them will find life filled with pain and anxiety for some period of time; their certainty that if they persist in good faith with their struggle both will be changed in some measure." - James Bugental

* * * * * * * * * * * *

"Δύο ξένοι συναντιούνται με την συναίνεση · ​​ο σκοπός τους, να παλεύουν με την ίδια τη ζωή. Ο στόχος τους, να κερδίσουν από τη θανάτωση περισσότερη ζωή για έναν από αυτούς. Τον κίνδυνο τους, ότι ένας ή και οι δύο θα βρουν ζωή γεμάτη πόνο και άγχος για κάποιο χρονικό διάστημα - η βεβαιότητά τους ότι αν επιμείνουν με καλή πίστη στον αγώνα τους και οι δύο θα αλλάξουν σε κάποιο βαθμό. " - Τζέιμς Μπούγενταλ

* * * * * * * * * *

In my psychotherapeutic practice I draw on my client's emotions and if they are originated in the past, me and my client examine how relevant they are still today. If they are existing probably they are saying something to us, so it is worth exploring them, but then cognitive part could assist us to decide how relevant they are today.

A person enters a therapist office not to meet the therapist but to meet himself. By shedding the layers of what person is not, one finds in therapy his true self. Once the client experiences the satisfaction of being himself in the therapy room, he carries this new authentic self in the outside world with inegrity and self confidence.

I’m confident you’ll find my personalized Individual Therapy beneficial and inspirational.

* * * * * * * * * *

Στην ψυχοθεραπευτική μου πρακτική βασίζομαι στα συναισθήματα του πελάτη μου και αν προέρχονται από το παρελθόν, εγώ και ο πελάτης μου εξετάζουμε πόσο συναφή είναι ακόμα σήμερα. Εάν υπάρχουν πιθανότατα μας λένε κάτι, άρα αξίζει να τα εξερευνήσουμε, αλλά τότε το γνωστικό μέρος θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε πόσο σχετικοί είναι σήμερα.

 

Ένα άτομο μπαίνει σε ένα γραφείο θεραπευτή όχι για να συναντήσει τον θεραπευτή αλλά για να συναντηθεί τον εαυτό του. Με την σταδιακή απόρριψη των στρωμάτων μην αληθινού εαυτού του, το άτομο βρίσκει στη θεραπεία τον αληθινό του εαυτό. Μόλις ο πελάτης βιώσει την ικανοποίηση του να είναι ο εαυτούς του στην σχέση με τον θεραπευτή του, μεταφέρει αυτό το νέο αυθεντικό εαυτό στον έξω κόσμο με την ακεραιότητα και αυτοπεποίθηση.

Είμαι βέβαιη ότι θα βρείτε την εξατομικευμένη ατομική μου θεραπεία ωφέλιμη και εμπνευσμένη.

Group Discussion

Personal Development Groups- Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης


The human encounter in a group setting as a microcosmos


These are  a non-directive, experiential groups that concentrate on the here-and-now and encourage personal honesty, self-disclosure, exploration and confrontation. In personal development groups we share our deepest concerns and learn from each other in an climate of freedom and safety. 

* * * * * * * * * *

Η ανθρώπινη συνάντηση σε ένα ομαδικό περιβόλων, που δημιουργεί ως μικρόκοσμος.


Πρόκειται για μη κατευθυντικές, βιωματικές ομάδες που επικεντρώνονται στο εδώ-και-τώρα και ενθαρρύνουν την προσωπική τιμιότητα, την αυτο-αποκάλυψη, την εξερεύνηση και την αντιπαράθεση. Σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης μοιραζόμαστε τις βαθύτερες ανησυχίες μας και μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο σε ένα κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας.

* * * * * * * 8 8

Testimonies:

"I have lived in Athens for almost four years now. Meeting weekly with women who I can relate to, and discuss the ups and downs of living in a foreign country has been a life changer for me. I look forward to this every week. It is an incredible opportunity for growth, friendship and connection!"

C.J.Ball

Μαρτυρίες:

«Έχω ζήσει στην Αθήνα για σχεδόν τέσσερα χρόνια τώρα. Η εβδομαδιαία συνάντηση με γυναίκες με τις οποίες μπορώ να συνομιλήσω και να συζητήσω τα σκαμπανεβάσματα της διαβίωσης σε μια ξένη χώρα ήταν μια αλλαγή ζωής για μένα. Ανυπομονώ για αυτό κάθε εβδομάδα. Είναι μια απίστευτη ευκαιρία για ανάπτυξη, φιλία και σύνδεση! "

Family at a Beach

Parenting Counselling   -     Συμβουλευτική Γονέων 

Individual Counselling of Parents or  Groups - Ατομική συμβουλευτική γονέων ή Ομάδες γονέων

The parent's counseling method is based on Dr. Thomas Gordon- Parents Effectiveness Training, a worldwide recognized method in parenting education.

The main characteristic is changing the parents' attitudes and not their children. As a consequence the children will acquire attitudes of responsibility, co-operation, respect, self-discipline, and autonomy. This is accomplished not by parental authority and power struggle but by cultivating a meaningful relationship with mutual respect between parents and their children, that lasts a lifetime.

* * * * * * * * * *

Η συμβουλεβτική γονέων βασιζεται στο μέθοδο του  Δρ Τόμας Γκόρντον - Εκπαίδευση Αποτελεσματικόυ Γονέων, παγκοσμίως αναγνωρισμένη μέθοδο στην εκπαίδευση των γονέων. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η αλλαγή της στάσης των γονέων και όχι των παιδιών τους. Ως αποτέλεσμα τα παιδιά θα αποκτήσουν στάση υπευθυνότητας, συνεργασίας, σεβασμού, αυτοπειθαρχίας και αυτονομίας. Αυτό επιτυγχάνεται όχι με την επιβολή τις γονικής εξουσίας ούτε με  την χειραγώγηση των παιδιών προς τους γονείς τους, αλλά με την καλλιέργεια μιας ουσιαστικής σχέσης με τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους, η οποία θα διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή.

EFT Couple's Therapy
Holding Hands

All About Therapy

Όλα για τη θεραπεία

Μάθετε για τις μεθόδους μου


Learn About My Methods

When working with my clients we are focusing on experiencing and expressing feelings in the here and now.

Our goal is to create a therapeutic climate in which a client can overcome blocks to growth and explore his denied or distorted aspects of self, in order to become more alive and willing to accept the notion of being a process of change, that life brings.


Trusting that each individual is capable of finding his own direction, I am non directional in style. The relationship is of primary importance.


By being  empathic, non-judgmental, real and sincere in communication - I do not use a technique -  I believe that the therapist himself is the tool. This is where the importance of the therapist’s presence is coming in to place.

Non pathologising approach to thaerapy 

The symptoms of stress, depression, phisical problems (headaces and stomach pain), problems at work or in relationships, or lacks of meaningful human relationships are only a sign to look deeper and discouver what is causing them. Sypmtoms are not threre to pathologise client's distress; they are wellcoming signals warning us to pay attention and correct our path. That is why I dont use the medication which numb the symptoms and take us out of the therapeutisc process.

* * * * * * * * * *

Κατά διάρκεια τις συνεδρίας  με τους πελάτες μου, εστιάζουμε στην εμπειρία και την έκφραση συναισθημάτων εδώ και τώρα.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα θεραπευτικό κλίμα στο οποίο ο πελάτης μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια στην ανάπτυξη και να εξερευνήσει τις αρνητικές ή παραμορφωμένες πτυχές του εαυτού του, προκειμένου να γίνει πιο ζωντανός και πρόθυμος να αποδεχθεί την έννοια της διαδικασίας και αλλαγής.


Εμπιστεύοντας ότι κάθε άτομο είναι ικανό να βρει τη δική του κατεύθυνση στην επιλύσει  των προβλημάτων, η προσέγγιση μού είναι μη κατευθυντική. Η σχέση είναι πρωταρχικής σημασίας.


Με την ενσυναίσθηση, με την άνευ όρων αποδοχή τις ιδιαιτερότητας του κάθε πελάτη μου,  ειλικρινής στην επικοινωνία - δεν χρησιμοποιώ τεχνική - πιστεύω ότι ο ίδιος ο θεραπευτής είναι το εργαλείο. Εδώ έρχεται η σημασία της παρουσίας του θεραπευτή.

Μη παθολογική προσέγγιση στη θεραπεία

 

Τα συμπτώματα του στρες, τις κατάθλιψης, σωματικά προβλήματα υγείας (πονοκέφαλοι και πόνος στο στομάχι), προβλήματα στην δουλεία ή σε σχέσεις, ή απουσία ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων είναι μόνο τα συμπτώματα για να κοιτάξουμε βαθύτερα και να ανακαλύψουμε τι τους προκαλεί. Τα συμπτώματα  δεν είναι εκεί για να βγάλουμε μια ταμπέλα ψυχοπαθολογίας στην αγωνία του πελάτη. Αντίθετα, τα συμπτώματα είναι καλοδεχούμενα επειδή έρχονται σαν προειδοποίηση - να μας κεντρίσουν την προσοχή προς της  διόρθωσης της  πορείας μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιώ τα φάρμακα που μουδιάζουν τα συμπτώματα και απομακρύνουν το πελάτη από την θεραπευτική  διαδικασία.

Learn more

Welcome to my office - Καλωσορίσατε στο γραφείο μου

γραφειο Αγ.Στεφανος.JPG

Contact Me- Επικοινωνήστε μαζί μου

Agios Stefanos, Attikis Athens Greece 14565
Αγιος Στεφανος,  Αττικι, Ελλαδα 14565

6947520063

  • Facebook

Thanks for submitting!

Subscribe Form

Stay up to date

Thanks for submitting!

bottom of page